Zapisz swoje dziecko do CET

Zgłoszenie dziecka do Centrum Edukacji Twórczej nie mogło być prostsze! Rekrutacja do przedszkola i szkoły podstawowej, prowadzonych przez nas w Kowalach tuż za granicą Gdańska, odbywa się poprzez wypełnienie prostego, jasnego w odbiorze formularza zgłoszeniowego. By zadeklarować chęć zapisania swojej pociechy do jednego z naszych oddziałów, wystarczy uzupełnić przez Internet wszystkie niezbędne informacje i kliknąć „Wyślij”.

 

Edukacja i zrównoważony rozwój dziecka to nie wydatek, lecz inwestycja, która procentuje! Pozwól nam wesprzeć Cię w poszerzaniu wiedzy oraz pielęgnowaniu talentów Twojego dziecka.

 

1. Oddział CET
 Przedszkole CET

do grupy:

rok:

 Szkoła podstawowa CET

rok:

do klasy:

2. Dane osoby zgłaszającej

Imiona:

Nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Rodzaj dokumentu tożsamości:

Seria i numer dokumentu:

3. Dane dziecka

Imiona:

Nazwisko:

Numer PESEL:

Obywatelstwo:

Data urodzenia (RRRR-MM-DD):

Miejsce urodzenia:

4. Adres zameldowania

Ulica i numer mieszkania:

kod pocztowy:

Miejscowość:

Gmina:

Powiat:

Województwo:

5. Adres zamieszkania

Ulica i numer mieszkania:

kod pocztowy:

Miejscowość:

Gmina:

Powiat:

Województwo:

Orzeczenie niepełnosprawności (W razie posiadania ww. orzeczenia należy dostarczyć jego kopię do sekretariatu.):
 tak nie

6. Dane matki (prawnej opiekunki)

Imiona:

Nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Rodzaj dokumentu tożsamości:

Seria i numer dokumentu:

7. Adres matki

Ulica i numer mieszkania:

kod pocztowy:

Miejscowość:

Gmina:

Powiat:

Województwo:

8. Dane ojca (prawnego opiekuna)

Imiona:

Nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Rodzaj dokumentu tożsamości:

Seria i numer dokumentu:

9. Adres zamieszkania ojca

Ulica i numer mieszkania:

kod pocztowy:

Miejscowość:

Gmina:

Powiat:

Województwo:

10. Dane szkoły rejonowej dziecka

Nazwa i numer szkoły:

Ulica i numer:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

11. Dane obecnej szkoły dziecka

Nazwa i numer szkoły:

Ulica i numer:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Rok rozpoczęcia nauki przez dziecko w obecnej placówce edukacyjnej:

12. Oświadczenia i upoważnienia

Wyrażam zgodę na udział dziecka w następujących zajęciach:
 religia etyka

Deklaruję następujące problemy zdrowotne dziecka:

  Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka na fotografiach i nagraniach audiowizualnych wykonywanych podczas zajęć i konkursach dla celów prezentacji, promocji i rozwoju Przedszkola CET, Szkoły Podstawowej CET i Gimnazjum CET w publikacjach elektronicznych, stronach www, wystawach i konkursach w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Równocześnie zrzekam się wszelkich praw związanych z zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania zdjęć mojego dziecka, także w przypadku wykorzystywania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych.


  Upoważniam Panią Małgorzatę Rudkowską (dyrektora CET) oraz Pana Ireneusza Rudkowskiego (dyrektora Szkoły Podstawowej CET) do przetwarzania danych osobowych w zakresie wykonywania operacji na danych osobowych (takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie) zawartych w systemie tradycyjnym i informatycznym w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do dnia ukończenia przez dziecko edukacji w CET i zobowiązuję Panią Małgorzatę Rudkowską oraz Pana Ireneusza Rudkowskiego do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych.


  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczkach, wyjściach organizowanych przez dyrekcję, nauczycieli, wychowawców Przedszkola CET, Szkoły Podstawowej CET i Gimnazjum CET. Wyrażam również zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez kierownika lub opiekunów wyjść i wycieczek. Jednocześnie oświadczam, że nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w wycieczkach, których program i regulamin podawany jest do naszej wiadomości przed każdym wyjściem i wyjazdem.